Behandling

Behandlingsmetoder

Vi vill lära de ungdomar som kommer till oss att det finns en annan väg i livet, en väg där man kan leva i harmoni med sin omgivning, skapa goda relationer och finna sig tillrätta i sunda sociala sammanhang och i samhället. Vi vill ge dem hopp och vi vill låta dem upptäcka den bekräftelse de får och den tillfredsställelse de känner när de låter sina ödmjuka och omtänksamma sidor komma fram. På Staple lär sig ungdomarna att detta ger dem växt och självkänsla på ett helt nytt sätt, långt från vad de lärt sig tidigare.

Konsekvenspedagogik
Konsekvenspedagogiken är helhetspräglad, sammanhängande och bygger på en öppen och dynamisk uppfattning om människans utvecklingsmöjligheter med särskilt sikte på uppfostrandets sociala sida. Pedagogiken bygger på en filosofi, en människosyn som är inspirerad av humanism och existentialism. Begrepp som frihet, ansvar, handling och konsekvens är grundläggande inslag i konsekvenspedagogikens teori. Det centrala elementet i det filosofiskt - teoretiska utgångsläget är att, människan är den hen visar sig vara genom sina handlingar. En handling är alltid sann och kan inte göras osann. Handlingens konsekvens är också sann och den enskilde individen måste alltid bära konsekvensen. Individen ska tränas till självinsikt och förmåga att se alternativ och konsekvenser i varje valsituation i sitt liv.
Medlevarskap
På Staple har vi valt ett arbetssätt där vi under långa perioder lever tillsammans med ungdomarna som är placerade hos oss. Det som är viktigt i ett vanligt hem är också viktigt på Staple, så som ordning och reda, att passa tider, ha rent och snyggt omkring sig, visa respekt och ta hänsyn till varandra. Staple ska vara en miljö där alla ska kunna känna sig trygga att både skratta, gråta, skämta och vara allvarlig tillsammans med andra. Våra medlevare arbetar tre veckor i streck för att därefter vara lediga i två och det är alltid minst 5 medlevare på plats dygnet runt - medlevarskapet blir en livsstil.

Det är viktigt att behandlingen aldrig blir enbart systematisk/teoretisk. Vi tror att utrymme för sång, musik, teater, konstnärligt skapande, känslor och irrationalitet också utgör viktiga element i behandlingen. I och med att vi bor och lever tillsammans ger detta oss större möjlighet att påverka. 

Medlevarskap är en viktig grund, i syfte att skapa trygga, famljeliknande relationer med vuxna. Trygghet och tillit utgör den grund som möjliggör att ungdomarna kan tillgodogöra sig de teoretiska behandlingsmetoderna samt ger personalen en större trovärdighet i deras ögon. För ungdomarna som bor på Staple blir de som jobbar här engagerade och trygga vuxna som tar ansvar, snarare än ”personal”.
Struktur
För att arbeta med de begrepp som nämns här, krävs en noggrann struktur och personal som kan upprätthålla strukturen oavsett vad som händer. Eftersom ungdomarna kommer från sammanhang där andra regler gäller, kan det hända att de försöker utmana strukturen och ledarskapet. Vi ser det som en naturlig del i processen och har därför alltid beredskap för detta. Det betyder att personalen arbetar i tätt samarbete där man är ständigt uppmärksam på vad som händer i gruppen och om en arbetskamrat behöver hjälp att hantera en situation.

I den miljöterapeutiska strukturen kan problematiskt beteende gränssättas. Men lika viktigt är att öppna gränser för det goda beteendet som ger en ny sorts samhörighet som ungdomarna inte känt tidigare.

Strukturen består huvudsakligen av sysslor, tider, träning, sömn och mat enligt uppgjorda scheman. Alla vet vad de har att göra samt var och när det ska ske. När ungdomarna inordnar sig i strukturen, upplever vi att de också slappnar av och att de kan bidra med saker och vara varandra till hjälp. En tydlig struktur leder till stärkt självkänsla.

Om någon försöker utmana regler och normer, griper alltid personal in. Vi låter inget sådant passera, det kan gälla till synes oviktiga saker så som att ta undan sin tallrik efter maten. Vi ser detta som viktiga behandlingstillfällen för att nå målen för varje ungdom.

Det kunde kanske tyckas ”hårt” att personal aldrig ger vika i sådana konflikter. Syftet är dock inte hårdheten utan i stället att den unge ska få möjlighet att uppleva den goda känslan i att vara en del i en kollektiv gemenskap, där man både kan bli respekterad och respekterar andra.

För att nå dit krävs att personalen står för strukturen, oavsett vilken typ av konflikts om kan uppstå. Detta är också en del i det som ger ungdomarna trygghet. De lär sig att vuxna står för vad de säger och att det inte går att manipulera eller kompromissa med detta. På Staple arbetar vi inte med bestraffningar, däremot tror vi på att belysa konsekvenser av handlingar och att dessa ska vara tydliga.
Hälsa & Kost
Fysisk hälsa
Varje ungdom genomgår även en dykläkarundersökning. Vid inskrivning görs en standardhälsokontroll och om behov föreligger kontaktas även tandvården för eventuell behandling.

Psykisk hälsa
Utöver dem vardagliga kontakten med vuxna har varje kontaktperson två gånger i veckan strukturerade samtal. Utöver detta kan vi även erbjuda kontakt med legitimerad psykolog.

Kost
Staple jobbar aktivt med en sund kosthållning. Maten anpassas utifrån religion, allergi och livsstil. Ungdomarna lär sig att hushålla och laga mat tillsammans med våra medlevare. Att laga mat, äta nyttigt och att få känslan av att ta hand om såväl sig själv och ett hushåll ser vi som en viktig lärdom för ungdomarna.
Träning
Flertalet studier har visat på att det föreligger ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och mental hälsa hos människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet. Staple har obligatorisk träning på schemat fyra dagar i veckan för ungdomar och medlevare. Vi har tillgång till eget gym, fotbollsplan samt pool och kan dessutom erbjuda flertalet andra fysiska aktiviteter så som kajakturer, skidåkning, dykning med mera.

Zulyniak, S., Williams, J. V. A., Bulloch, A. G. M., Lukmanji, A., & Patten, S. B. (2020). Physical Activity and Mental Health: A Cross-sectional Study of Canadian Youth. Journal of the Canadian Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 29 (4), 241–252
Samtal
Att kunna samtala med någon och våga säga vad man känner, vad man är rädd för, vad man önskar sig är något som många människor har svårt med. Våra ungdomar behöver ofta tränas i detta, vilket sker både under kontrollerade former i uppstyrda samtal, men även löpande under aktiviteter och vardagssysslor tillsammans med våra medlevare. Just att leva nära inpå utbildade och kulturkompetenta medlevare skapar en miljö där många frågor belyses och diskuteras spontant, utan att ungdomarna nödvändigtvis upplever det som en del av en behandling.
Dykning som behandlingsmetod
En mer abstrakt del av strukturen är de normer för samvaro och socialt samspel som råder på Staple. Samarbete, ärlighet, omtänksamhet, hjälpsamhet etcetera är värden som hela tiden präglar umgänget. Detta gör att de relationer som byggs upp har en helt annan grund än vad ungdomarna är vana vid. Att kunna visa rädsla, otillräcklighet eller behov av hjälp är många gånger ovant för ungdomarna. På Staple kommer de att hamna i situationer där detta kan inträffa, exempelvis under dykningen. I samtal med kontaktperson finns utrymme för att reflektera över de känslor och tankar som kommer upp under förändringsprocessen.

Att lära sig att dyka kan vara en av de mest givande upplevelserna i ditt liv och kommer för alltid att förändra hur du ser världen, både ovanför och under ytan. Viskulle säga att det kommer att öppna upp sig en fantastisk värld som väntar om ungdomarna bara kommer utanför sin komfortzon - dykning är verkligen för alla. Under den tid vi har haft dykning som en del i vår behandling har vi sett en oerhört positiv utveckling. Dykning är en aktivitet som förenar människor och väcker förundran hos alla som glider fram under ytan.

“Där ser vi att dykning är en slags meditationsteknik där vi jobbar för att få ungdomarna att undvika negativ stress genom att slappna av och bemästra andningsteknik. “

Se mer om dykning som behandlingsmetod i intervjun med Staples dykinstruktör Christian:
Bild på två dykare under vattnet
Skapande som behandlingsmetod
I Saples ateljé erbjuds möjlighet att utforska olika konstnärliga uttryck. Genom form, färg och ord får ungdomarna vägledning i att hitta nya uttrycksformer.

Hör vår konstnärliga inspiratör Ulrika berätta mer om hur skapande används som behandlingsmetod:
TILL INTERVJUN
Eftervård
För oss är en noga planerad utslussning och eftervård av yttersta vikt. I detta ingår också relationsbyggnad med familjemedlemmar och andra sunda vuxna som är av betydelse för ungdomen. På Staple erbjuder vi eget boende med egen ekonomi i utslussfasen. Kontakten behålls med oss, men i takt med att ungdomen visar att denne kan ta alltmer eget ansvar minskar också kontakterna. I eftervården bor ungdomen i eget boende eller hos sin familj, alternativt på folkhögskola beroende på upplägg. Vid behov och i samråd med uppdragsgivare finns möjligheter att utarbeta anpassade eftervårdsprogram.
Är det något du inte fått svar på?
Vi svarar gärna på dina frågor.
KONTAKTA OSS