För att ge dig den bästa möjliga upplevelsen använder vi cookies på vår webbplats. Genom att klicka på “Acceptera”, tillåter du att vi lagrar kakor på din enhet i syfte att förbättra navigationen, analysera användingen av sidan. Läs gärna vår Integritetspolicy för mer information kring hur vi behandlar information och användandet av kakor.

Behandling

Vi vill lära de ungdomar som kommer till oss att det finns en annan väg i livet, en väg där man kan leva i harmoni med sin omgivning, skapa goda relationer och finna sig tillrätta i sunda sociala sammanhang och i samhället. Vi vill ge dem hopp och vi vill låta dem upptäcka den bekräftelse de får och den tillfredsställelse de känner när de låter sina ödmjuka och omtänksamma sidor komma fram. På Staple lär sig ungdomarna att detta ger dem växt och självkänsla på ett helt nytt sätt, långt från vad de lärt sig tidigare.

Gotländska raukar vid havet

På Staple lär sig ungdomar förstå sig själva och människorna i sin omgivning

Målet med behandlingen är att vi vill lära de ungdomar som kommer till oss att det finns en annan väg i livet, en väg där man kan leva i harmoni med sin omgivning, skapa goda relationer och finna sig tillrätta i sunda sociala sammanhang och i samhället. Vi vill även inge hopp, visa på ett attraktivt alternativ till tidigare levnadssätt och låta ungdomarna upptäcka den bekräftelse de får och den tillfredsställelse de känner när de låter sina ödmjuka, ansvarstagande och omtänksamma sidor komma fram.

Konsekvenspedagogik - en helhetssyn på utveckling

Konsekvenspedagogiken är mer än en metod; det är en filosofi om livet och lärandet. Den bygger på en dynamisk syn på människans möjligheter och fokuserar på:

  • Helhetssyn: Se individen i ett större sammanhang.
  • Social Utveckling: Betona vikten av sociala relationer och samspel.

Denna pedagogik är rotad i humanism och existentialism, vilket ger den en unik prägel. Den lägger stor vikt vid:

  • Frihet och ansvar: Lärandet kretsar kring att förstå balansen mellan personlig frihet och ansvar.
  • Handlingens Kraft: Varje handling speglar individen och har direkta konsekvenser.

Genom att integrera dessa principer, uppmuntrar konsekvenspedagogiken till självinsikt och förmågan att navigera i livets val.

Medlevarskap

På Staple har vi valt ett arbetssätt där vi under långa perioder lever tillsammans med ungdomarna som är placerade hos oss. Det som är viktigt i ett vanligt hem är också viktigt på Staple, så som ordning och reda, att passa tider och kunna följa ett schema, prioritera vardagssysslor, hålla rent och snyggt omkring sig, visa respekt och hänsyn till varandra.

Staple ska vara en miljö där alla ska kunna känna sig trygga att både skratta, gråta, skämta och vara allvarlig tillsammans med andra. Våra medlevare arbetar tre veckor i streck för att därefter vara lediga i två och det är alltid minst 5 medlevare på plats dygnet runt - medlevarskapet blir en livsstil.

Det är viktigt att behandlingen aldrig blir enbart systematisk/teoretisk. Vi tror att utrymme för sång, musik, teater, konstnärligt skapande, känslor och irrationalitet också utgör viktiga element i behandlingen. I och med att vi bor och lever tillsammans ger detta oss större möjlighet att påverka. Medlevarskap är en viktig grund, i syfte att skapa trygga, famljeliknande relationer med vuxna.

Trygghet och tillit utgör den grund som möjliggör att ungdomarna kan tillgodogöra sig de teoretiska behandlingsmetoderna samt ger personalen en större trovärdighet i deras ögon. För ungdomarna som bor på Staple blir de som jobbar här engagerade och trygga vuxna som tar ansvar, snarare än ”personal”.

Struktur

För att arbeta med de begrepp som nämns här, krävs en noggrann struktur och personal som kan upprätthålla strukturen oavsett vad som händer. Eftersom ungdomarna som vi arbetar med kommer från sammanhang där andra regler gäller, kan det hända att de försöker utmana strukturen och ledarskapet. Vi ser det som en naturlig del i processen och har därför alltid beredskap för detta. Det betyder att personalen arbetar i tätt samarbete där man är ständigt uppmärksam på vad som händer i gruppen och om en arbetskamrat behöver hjälp att hantera en situation.

I den miljöterapeutiska strukturen kan problematiskt beteende gränssättas. Men lika viktigt är att öppna gränser för det goda beteendet som ger en ny sorts samhörighet som ungdomarna inte känt tidigare.

Strukturen består huvudsakligen av sysslor, tider, träning, sömn och mat enligt uppgjorda scheman. Alla vet vad de har att göra samt var och när det ska ske. När ungdomarna inordnar sig i strukturen, upplever vi att de också slappnar av och att de kan bidra med saker och vara varandra till hjälp. En tydlig struktur leder till stärkt självkänsla.

Om någon försöker utmana regler och normer, griper alltid personal in. Vi låter inget sådant passera, det kan gälla till synes oviktiga saker så som att ta undan sin tallrik efter maten. Vi ser detta som viktiga behandlingstillfällen för att nå målen för varje ungdom.

Det kunde kanske tyckas ”hårt” att personal aldrig ger vika i sådana konflikter. Syftet är dock inte hårdheten utan i stället att den unge ska få möjlighet att uppleva den goda känslan i att vara en del i en kollektiv gemenskap, där man både kan bli respekterad och respekterar andra. För att nå dit krävs att personalen står för strukturen, oavsett vilken typ av konflikts om kan uppstå. Detta är också en del i det som ger ungdomarna trygghet. De lär sig att vuxna står för vad de säger och att det inte går att manipulera eller kompromissa med detta.

På Staple arbetar vi inte med bestraffningar, däremot tror vi på att belysa konsekvenser av handlingar och att dessa ska vara tydliga.

Schema som visar strukturen på Staple HVB-hem
Uppdukad frukostbuffé på Staple HVB

Hälsa & Kost

Fysisk hälsa

Vid inskrivning görs en standardhälsokontroll och om behov föreligger kontaktas även tandvården för eventuell behandling. Varje ungdom genomgår även en dykläkarundersökning vid påbörjad utbildning i dykning.

Psykisk hälsa

Utöver den vardagliga kontakten med vuxna har varje ungdom en dedikerad kontaktperson med vilken strukturerade samtal förs cirka två gånger i veckan. Utöver detta kan vi även erbjuda kontakt med samtalsterapeut och legitimerad psykolog.

Kost

Staple jobbar aktivt med en sund kosthållning. Maten anpassas utifrån faktorer så som religion, allergi och livsstil. Ungdomarna lär sig också att hushålla och laga mat tillsammans med våra medlevare. Att laga mat, äta nyttigt och att känslan av att kunna ta hand om såväl sig själv och ett hushåll ser vi som en mycket viktig lärdom för ungdomarna.

Träning

Flertalet studier har visat på att det föreligger ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och mental hälsa hos människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet.

Staple har obligatorisk träning på schemat fyra dagar i veckan för både ungdomar och medlevare. Vi har tillgång till eget gym, fotbollsplan samt pool och kan dessutom erbjuda flertalet andra fysiska aktiviteter så som kajakturer, skidåkning, dykning med mera.

Källa: Zulyniak, S., Williams, J. V. A., Bulloch, A. G. M., Lukmanji, A., & Patten, S. B. (2020). Physical Activity and Mental Health: A Cross-sectional Study of Canadian Youth. Journal of the Canadian Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 29 (4), 241–252

Hantlar i träningslokal på Staple

Samtal

Att kunna prata med någon och våga berätta vad man känner, vad man är rädd för eller vad man önskar sig är något som många människor kan ha svårt med. Det är något man behöver lära sig och våra ungdomar behöver ofta tränas i detta.

På Staple Ungdomshem ser vi samtal och kommunikation som en central del i behandlingen och samtal sker både under kontrollerade former i uppstyrda samtal, men även löpande under aktiviteter och vardagssysslor tillsammans med våra medlevare.

Just att leva nära inpå utbildade och kulturkompetenta medlevare skapar en miljö där många frågor belyses och diskuteras spontant, utan att ungdomarna nödvändigtvis upplever det som forcerat eller som en del av en behandling.

Dykning som behandlingsmetod

En mer abstrakt del av strukturen är de normer för samvaro och socialt samspel som råder på Staple. Samarbete, ärlighet, omtänksamhet, hjälpsamhet etcetera är värden som hela tiden präglar umgänget. Detta gör att de relationer som byggs upp har en helt annan grund än vad ungdomarna är vana vid. Att kunna visa rädsla, otillräcklighet eller behov av hjälp är många gånger ovant för ungdomarna.

På Staple kommer de att hamna i situationer där detta kan inträffa, exempelvis under dykningen. I samtal med kontaktperson finns utrymme för att reflektera över de känslor och tankar som kommer upp under förändringsprocessen.

Att lära sig att dyka kan vara en av de mest givande upplevelserna i ditt liv och kommer för alltid att förändra hur du ser världen, både ovanför och under ytan. Vi skulle säga att det kommer att öppna upp sig en fantastisk värld som väntar om ungdomarna bara kommer utanför sin komfortzon - dykning är verkligen för alla.

Under den tid vi har haft dykning som en del i vår behandling har vi sett en oerhört positiv utveckling. Dykning är en aktivitet som förenar människor och väcker förundran hos alla som glider fram under ytan.

“Där ser vi att dykning är en slags meditationsteknik där vi jobbar för att få ungdomarna att undvika negativ stress genom att slappna av och bemästra andningsteknik. “
Hör Staples dykinstruktör Christian berätta mer om dykning och hur det används som behandlingsmetod:
Tavlor målade av ungdomar på Staple hängades på väggen

Skapande som behandlingsmetod

I Staples ateljé erbjuds möjlighet att utforska olika konstnärliga uttryck. Genom form, färg och ord får ungdomarna vägledning i att hitta nya uttrycksformer.

På Staple Ungdomshem har vi en anställd konstnärlig inspiratör, här kan du höra Ulrika berätta mer om hur vi använder skapande som en del i behandlingen:

Eftervård

För oss är en noga planerad utslussning och eftervård av yttersta vikt. I detta ingår också relationsbyggnad med familjemedlemmar och andra sunda vuxna som är av betydelse för ungdomen.

På Staple erbjuder vi eget boende med egen ekonomi i utslussfasen. Kontakten behålls med oss, men i takt med att ungdomen visar att denne kan ta alltmer eget ansvar minskar också kontakterna.

I eftervården bor ungdomen i eget boende eller hos sin familj, alternativt på folkhögskola beroende på upplägg. Vid behov och i samråd med uppdragsgivare finns möjligheter att utarbeta anpassade eftervårdsprogram.

Vackert landskap på Gotland

Är det något du inte fått svar på?

Vi svarar gärna på dina frågor!